Opinnollistaminen edellyttää ammattikorkeakouluilta myös tiedonhallinnon kehittämistä

Yhteiskunnan ja työelämän murroksen aiheuttama jatkuvan oppimisen tarve näkyy myös korkeakoulutuksessa kasvavana aikuisopiskelijoiden määränä. Monet ovat huomanneet oman työnsä toimenkuvan muuttuvan ja suorittavat tarvitsemiaan lisäopintoja työn ohella. Muutoksen on pannut merkille myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, joka kirjoitti aiheesta myös blogitekstin.

Kun halutaan yhdistää työskentely ja opiskelu mahdollisimman tehokkaasti, on opinnollistaminen tähän sopiva keino. Opinnollistamisessa opiskelijan työssään suorittamat tehtävät ja niissä osaaminen arvioidaan ja tunnustetaan osaksi opintoja.

Yleinen ohjeistus opinnollistamiselle on, että opiskelija tutustuu opintojaksojen osaamistavoitteisiin ja miettii työtehtäviään suhteessa tavoitteisiin. Hän ottaa yhteyttä vastuuopettajaan, jonka kanssa tehdään suunnitelma oppimisesta ja näyttöaineistosta. Opiskelija, vastuuopettaja ja työnantaja tekevät sopimuksen oppimisesta. Opiskelija antaa oppimisjakson jälkeen sovitun näytön osaamisestaan ja saa opintojaksosta arvioinnin ja opintopisteet.

Opinnollistaminen sopii aktiivisille opiskelijoille

Opinnollistaminen voidaan nähdä prosessina, jonka keskiössä on aktiivinen opiskelija. Opiskelijan tulee nähdä tutkintonsa kokonaisuutena ja ymmärtää vaaditut osaamisvaatimukset sekä miten ne liittyvät eri opintojaksojen tavoitteisiin. Opiskelijan tulee kyetä omatoimisesti avaamaan opintosuunnitelmansa työnantajalle ja myymään ajatus tulevien työtehtävien opinnollistamisesta työnantajalle.

Opiskelijalta edellytetään aktiivisuutta myös varsinaisen työn suorittamisen aikana. Opiskelijan tulee saattaa oppiminen ja hankittu osaaminen näkyvään muotoon, jotta sitä voidaan arvioida. Näyttöaineistona voi toimia esimerkiksi portfolio, erilaiset oppimispäiväkirjat ja muut tuotetut dokumentit. Opiskelijan tulee reflektoida omaa kehittymistään säännöllisesti sekä huolehtia riittävästä palautteen keruusta esimerkiksi esimiehiltään, kollegoilta ja työtehtävistä riippuen myös loppuasiakkaalta. Luonnollisesti yhteyttä on pidettävä myös opettajaan. 

Opinnollistamisen ohjaus ja hallinta prosessina edellyttää keskitettyä ratkaisua

Keskittämällä ja muotoilemalla opinnollistamisen ohjaus ja hallinta -prosessi siihen suunnitellulle alustalle saavutetaan valtavasti hyötyjä. Voidaan puhua tuotteistamisesta, jolla opinnollistaminen saadaan opiskelijoille houkuttelevammaksi.

Opinnollistamiseen liittyvää tiedonhallinta helpottuu, kun papereiden ja sähköpostitse kierrätettävien lomakkeiden käytöstä päästään eroon. Tämä säästää kaikkien osapuolten hermoja ja tuo välittömät ajansäästöt. Toimintatapa parantaa lisäksi käyttäjien tietosuojaa, mikä on yksi konkreettinen tekijä oppilaitoksen laatujärjestelmän kehityksessä.

Opinnollistamista tukevan alustan avulla opinnollistamissuunnitelman laadinta nopeutuu ja selkeytyy opiskelijalle. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja tutkinnon kompetenssit on mahdollista visualisoida kaikkiin opintojaksoihin saman periaatteen mukaisesti, mikä helpottaa opiskelijaa rakentamaan omat opinnollistamissuunnitelmat samalla tapaa läpi opintojen. Sehän tavoitteena isossa kuvassa on. Koska opinnollistamissuunnitelma ja näyttöaineisto kerätään samalla alustalle, muodostavat ne saumattoman kokonaisuuden, jonka hyödyntäminen tulevaisuudessa on helppoa. Näyttöaineiston keruuta varten alustassa tulee olla huomioitu mobiilikäytettävyys ja mm. vaivaton multimedian tallennus.

Opinnollistamisen määrän lisäämisellä on luonnollisesti suuri vaikutus myös opettajan ajankäyttöön. Lähiopetuksen vähetessä kontaktipinta opiskelijoihin muuttuu ja uusien käytäntöjen avulla on pystyttävä saamaan näkyvyyttä opiskelijoiden oppimisen kehittymiseen työpaikoilla. Opinnollistamista tukevan alustan avulla opettajat voivat seurata oppimistavoitteiden saavuttamista reaaliajassa ja tarvittaessa ohjata ja tukea opiskelijaa työskentelyn aikana opinnollistamissuunnitelmaan peilaten. Kun opiskelijoita on kymmeniä, on tähän oltava hyvät työkalut, jotta opettaja voi keskittyä palautteiden sisältöön ja ohjauksen laatuun.

Opinnollistaminen tulee olla vahvasti jokaisen ammattikorkeakoulun strategiassa

Näemme Workseed Oy:ssä, että opinnollistaminen prosessina on tuotteistettavissa tavaksi toimia ammattikorkeakouluissa. Siksi sen tulisi olla jokaisen ammattikorkeakoulun strategiassa. On selvää, että työelämälähtöisyys korostuu entisestään ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuudessa ja sen toteuttamiseen opinnollistaminen on erinomainen työväline.

Kerromme mielellämme lisää ratkaisustamme, jolla AMK:t voivat ottaa opinnollistamisen haltuun koulutusalaan katsomatta.

Kirjoittaja:
Markus Weiland, toimitusjohtaja
markus.weiland@workseed.fi, 040 648 1188

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI